Raport bieżący 4/2008

Zarzad Spolki SAKANA S.A. informuje ,ze Zarzad GPW wyznaczyl uchwala nr 338/2008 na dzien 8 maja 2008 roku pierwszy dzien notowan na rynku NewConnect 6 733 000 Akcji zwyklych na okaziciela serii A i B spolki SAKANA S.A. o wartosci nomonalnej 0,10 zl kazda.

Czytaj dalej

Raport bieżący 11/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2008 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Czytaj dalej

Raport bieżący 8/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż działając na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r., na godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SAKANA S.A., które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki, przy ul. Al. Solidarności 61.

Czytaj dalej

Raport bieżący 7/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, że Zarząd GPW wyznaczył uchwałą nr 342/2008 na dzień 8 maja 2008 r. pierwszy dzień notowań na rynku NewConnect 6.733.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SAKANA S.A.

Czytaj dalej

Raport bieżący 6/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, że w dniu 6 maja 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 338/2008 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Czytaj dalej

Raport bieżący 1/2008

Na podstawie par. 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect), Spolka zawiadamia , iz w dniu 5 maja 2008 roku, o godzinie 12.00 zostal zlozony do Organizatora Alternatywnego Systemu Dokument Informacyjny Spolki SAKANA S.A. wraz ze stosownymi, wymaganymi przez Organizatora ASO, dokumentami.

Czytaj dalej

Raport bieżący 2/2008

Zarzad Spolki S.A. informuje ze w dniu 5.05.2008 roku zostal zlozony do Zarzadu Gieldy Papierow Wartosciowych S.A. wniosek o wprowadzenie instrumentow finansowych do obrotu na rynku New Connect.

Czytaj dalej
Close Menu