Raport bieżący 8/2008

Zwolanie ZWZA Spolki SAKANA S.A .na dzien 30.06.2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż działając na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r., na godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SAKANA S.A., które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki, przy ul. Al. Solidarności 61

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia ;
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku;
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007;
8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007;
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007;
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki ;
13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2008 roku do godziny 15:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Al. Solidarności 61 i nieodebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych, powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Projekty uchwał i dokumenty objęte porządkiem obrad w terminie 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1. Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes
  • Marcin Rylski – Wiceprezes
Close Menu