Raport bieżący 18/2021 – Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2021 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego Spółki SAKANA S.A. za rok obrotowy 2021.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki. Firma Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2948, a biegły rewident mgr. Regina Fiałkowska jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 832.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu