Raport bieżący 17/2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Sakana Spółka Akcyjna Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5 lipca 2019 r. Spółka powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 28 czerwca 2019 r. wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek objęcia w ramach subskrypcji prywatnej 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 2.419.900 (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
b) 673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B,
c) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
e) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna
4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu
Close Menu