RAPORTY EBI

Rozwiązanie umowy dotacyjnej

Zarząd SAKANA S.A. informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron z Zarządem Województwa Podlaskiego umowy o dofinansowanie uruchomienia kempingu EKO-FUN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Czytaj więcej »

Istotna informacja

W związku z prowadzonymi do stycznia 2015 roku pracami remontowo- budowlanymi dużej sali widowiskowej i foyer głównego teatru, następuje zawieszenie prowadzonej w tej części działalności gastronomicznej przez Sakana S.A. na mocy umowy zawartej z Teatrem Muzycznym Roma.
W związku z powyższym Spółka nie będzie generować z tego tytułu przychodu.

Czytaj więcej »

Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 – sprostowanie omyłki pisarskiej

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2014 opublikowanego dnia 23 czerwca 2014 r. Zarząd Sakana S.A. informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej notariusza protokołującego przebieg Walnego Zgromadzenia, w Uchwale nr 3 ZWZA błędnie wpisano kwotę zysku netto wskazując „151.901,08 zł” zamiast „217.311,58 zł”. Powyższa omyłka została sprostowana Protokołem z dnia 24.06.2014r. (Repertorium A Nr 5982/2014 -załącznik).
W załączeniu przekazujemy prawidłową treść uchwał (Repertorium A Nr 5939/2014).

Czytaj więcej »
Close Menu