Rozwiązanie umowy dotacyjnej

Zarząd SAKANA S.A. informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron z Zarządem Województwa Podlaskiego umowy o dofinansowanie uruchomienia kempingu EKO-FUN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.
Przyczyną rozwiązania przedmiotowej umowy jest fakt nieuzyskania finansowania na zasadach wymaganych przez projekt unijny niezbędnego do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz terminowego jej zakończenia do czego Emitent nawiązywał w raporcie okresowym za I kwartał 2014 roku.
W związku z powyższym Zarząd Sakana S.A. opracowuje plan realizacji omawianej inwestycji bez zaangażowania środków unijnych. Wdrożenie takiego planu będzie miało wpływ na termin realizacji projektu. Opracowywany plan dotyczący przedmiotowej inwestycji, nie stanowi zagrożenia poczynionych dotychczas nakładów, nie ma wpływu na podjęty plan dywersyfikacji działalności w opisanym kierunku, a stanowi jedynie modyfikację sposobu realizacji przedsięwzięcia.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Close Menu