Raport bieżący 7/2021 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sakana S.A. za rok 2020 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sakana za 2020 r.
2. Sprawozdanie z działalności Emitenta do skonsolidowanego SF Sakana SA za 2020 r.
3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej Sakana SA za 2020 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sakana 2020.pdf

Sprawozdanie z działalności Emitenta do skonsolidowanego SF Sakana SA.pdf

Sprawozdanie z badania Grupy Kap. SAKANA S.A. w Warszawie za 2020r.-sig.pdf

Close Menu