Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną oraz udzielenie poręczenia

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2014r. roku podmiot zależny STM Sp. z o.o. zawarł umowę pożyczki z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym z siedzibą w Warszawie. Pożyczka w kwocie 250.000 zł została udzielona na okres 36 miesięcy z przeznaczeniem na rozwój spółki zależnej. Umowa ta stanowi istotną umowę z uwagi na wartość zobowiązań wynikających z tytułu jej zawarcia.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Sakana S.A. udzieliła spółce zależnej STM Sp. z o.o. poręczenia na zabezpieczenie spłaty przedmiotowej pożyczki oraz na zabezpieczenie spłaty wszelkich zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy, a w szczególności kwoty głównej, kosztów obsługi pożyczki, do kwoty 250.000 zł. Sakana S.A. jest właścicielem 60% akcji Spółki STM Sp. z o.o. Szczegółowe warunki powołanych umów nie odbiegają od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”
Close Menu