Raport bieżący 18/2018 – REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 4 grudnia 2018 r. Spółka powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 30 listopada 2018 r. wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek objęcia w ramach subskrypcji prywatnej 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.
O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 4 października 2018 r. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r.
Wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 2.019.900 (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 20.199.000 (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
b) 673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B,
c) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 20.199.000 (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu