RAPORTY EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAKANA S.A. Spółki Akcyjnej w Warszawie przy Al. Solidarności 61, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w dniu 6-02-2008 roku pod numerem 0000298107, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §10 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25-06-2009 roku o godz.14.00 w siedzibie Spółki, przy Al. Solidarności 61.

Czytaj więcej »

Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2009 r. Spółka zawarła aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą – kancelarią prawną Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa, na podstawie którego zmianie ulega termin obowiązywania umowy.

Czytaj więcej »
Close Menu