RAPORTY EBI

Istotna Informacja

Zarząd Spółki Sakana S.A., w nawiązaniu do raportu nr 19/2013, informuje, iż w dniu 21.05.2014r. otrzymał doręczenie pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie z powództwa Artura Buty SPHU Butimex s. c. -Rono s. c. przeciwko Sakana S.A. o zapłatę kwoty 156.779,70 zł z tyt. wykonania usług remontowo budowlanych. Jednocześnie Zarząd Sakana S.A. informuje, iż nie zgadza się z roszczeniem i zamierza skorzystać z przysługujących środków prawnych w tym prawa do potrącenia w/w należności z tytułu należnych spółce kar umownych wynikających wprost z zapisów umowy.

Czytaj więcej »

Zmiana w strukturze akcjonariatu Sakana S.A.

Zarząd Sakana S.A. informuje, że otrzymał dwa zawiadomienia, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Czytaj więcej »
Close Menu