Istotna Informacja

Zarząd Spółki Sakana S.A., w nawiązaniu do raportu nr 19/2013, informuje, iż w dniu 21.05.2014r. otrzymał doręczenie pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie z powództwa Artura Buty SPHU Butimex s. c. -Rono s. c. przeciwko Sakana S.A. o zapłatę kwoty 156.779,70 zł z tyt. wykonania usług remontowo budowlanych. Jednocześnie Zarząd Sakana S.A. informuje, iż nie zgadza się z roszczeniem i zamierza skorzystać z przysługujących środków prawnych w tym prawa do potrącenia w/w należności z tytułu należnych spółce kar umownych wynikających wprost z zapisów umowy.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Close Menu