Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 29.05.2013 r. Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż zawarł Aneks nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500.000,00 zł do dnia 28 maja 2015 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Spółki, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu