Korekta raportu ESPI 14/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 14/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. dotyczącego powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję Zarząd SAKANA S.A informuje, iż w przedmiotowym raporcie, w wyniku omyłki błędnie wskazano podstawę prawną.
Prawidłowa podstawa prawna, na której powinna zostać opublikowana ta informacja to § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zmiana podstawy prawnej obliguje do publikacji wspomnianego raportu za pośrednictwem systemu EBI. W związku z tym Zarząd SAKANA S.A. poniżej przedstawia treść raportu:
„Zarząd Sakana SA informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sakana SA dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, powołując w jej skład następujące osoby:
– Robert Bender
– Agnieszka Rylska
– Dominika Romanik
– Zofia Zielińska
– Aleksander Diakonow
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie Spółki www.sakanasa.pl”
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu