Korekta raportu okresowego za II kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu skorygowany raport okresowy za II kwartał 2012 roku. Raport opublikowany w dniu 10 sierpnia 2012 roku nr EBI 12/2012, w wyniku przeoczenia, nie zawierał informacji o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe informacje nie uległy zmianie.
Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT za II Q 2012 SAKANA SA.-po korekcie

Close Menu