RAPORTY EBI

Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 27.05.2014 roku Spółka zawarła umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie.
Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Warunki ww. umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Czytaj więcej »

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 29.05.2013 r. Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż zawarł Aneks nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500.000,00 zł do dnia 28 maja 2015 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Spółki, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej »

Istotna Informacja

Zarząd Spółki Sakana S.A., w nawiązaniu do raportu nr 19/2013, informuje, iż w dniu 21.05.2014r. otrzymał doręczenie pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie z powództwa Artura Buty SPHU Butimex s. c. -Rono s. c. przeciwko Sakana S.A. o zapłatę kwoty 156.779,70 zł z tyt. wykonania usług remontowo budowlanych. Jednocześnie Zarząd Sakana S.A. informuje, iż nie zgadza się z roszczeniem i zamierza skorzystać z przysługujących środków prawnych w tym prawa do potrącenia w/w należności z tytułu należnych spółce kar umownych wynikających wprost z zapisów umowy.

Czytaj więcej »
Close Menu