Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy: Regina Fiałkowska – Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2948, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A.
W przedmiotowych uchwałach Rady Nadzorczej Spółki upoważniono Zarząd Emitenta do zawarcia stosownych umów na warunkach wskazanych w ofercie.
Wybór biegłego został dokonany na podstawie § 24 ust. 2 pkt.7 Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu