Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 Sprzedaż udziałów w Spółce zależnej – sprostowanie omyłki pisarskiej

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2015 opublikowanego 18.12.2015 r. Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej błędnie wpisano ilość sprzedanych udziałów. Wskazując sprzedaż 4 udziałów w spółce zależnej Opera Catering zamiast 3 (słownie: trzy) udziały. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu