Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAKANA S.A. Spółki Akcyjnej w Warszawie przy Al. Solidarności 61, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w dniu 6-02-2008 roku pod numerem 0000298107, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §10 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25-06-2009 roku o godz.14.00 w siedzibie Spółki, przy Al. Solidarności 61.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku;
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008;
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008;
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2009 roku do godziny 15:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Al. Solidarności 61 i nieodebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych, powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Projekty uchwał i dokumenty objęte porządkiem obrad w terminie 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1. Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu