Korekta raportu okresowego za II kwartał 2012r. z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Zarząd SAKANA S.A. niniejszym przekazuje drugą korektę raportu kwartalnego z dnia 10 sierpnia 2012 roku, którego pierwsza korekta została dokonana dnia 31 sierpnia 2012r. Poprzednia korekta raportu (Nr 13/2012) zawierała informację omyłkowo wykazującą brak jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta oraz nie zawierała przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Poniżej treść skorygowana w raporcie:
Informacja na temat grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym
Grupa Kapitałowa Sakana S.A., na dzień 30 czerwca 2012r., obejmuje jednostkę dominującą Sakana S.A. oraz jednostkę zależną TKM Investment Sp. z o.o., w której posiada 79,76% udziałów w kapitale podstawowym. Ponadto jednostką stowarzyszoną z Sakana S.A. jest Sakana Sp. z o.o., w której Spółka posiada 30% udziałów w kapitale podstawowym.
Informacja na temat sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku tworzenia przez emitenta grupy kapitałowej
Emitent korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 56 Ustawy o rachunkowości, który mówi, że jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:
1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób;
2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro;
3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.
W raporcie za II Q 2012r opublikowano błędną informacje, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. Podanie omyłkowej treści nie ma wpływu na obraz finansowy Spółki, gdyż SAKANA S.A. nie podlega obowiązkowi konsolidacji sprawozdań finansowych na mocy art. 56 UoR.
Ponadto informacje o podmiotach powiązanych wskazywane były w raporcie rocznym (Nr 8/2012) opublikowanym w dniu 12 czerwca 2012r.
Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT_za_II_Q_2012_SAKANA_SA _12 11 12

Close Menu