Zmiany w składzie organów nadzorujących i zarządzających spółki zależnej STM Sp. z o.o. (nawiązanie do raportu nr 18/2016 z dnia 22.06.2016r.)

W nawiązaniu do raportu nr 18/2016 Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej STM Sp. z o.o. zostały podjęte uchwały w zakresie likwidacji Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Członków Zarządu.
W związku z powyższą zmianą, aktualny skład Członków Zarządu przedstawia się następująco:
Pan Marcin Rylski- Prezes Zarządu
Pan Tomasz Romanik-Członek Zarządu
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu