Zmiana w strukturze akcjonariatu Sakana S.A.

Zarząd Sakana S.A. informuje, że otrzymał dwa zawiadomienia, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych:
1. Zawiadomienie Spółki Keyspan Media Limited.
Zgodnie z zawiadomieniem Spółka Keyspan Media Limited zbyła na podstawie umów cywilno-prawnych z dnia 24 marca 2014 roku 724057 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Sakana S.A.
Spółka Keyspan Media Limited przestała być posiadaczem akcji Sakana S.A. stanowiących 10.75% kapitału akcyjnego oraz 10.75% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Zawiadomienie Spółki Cormostan Trading Limited.
Zgodnie z zawiadomieniem Spółka Cormostan Trading Limited nabyła na podstawie umowy cywilno-prawnej 389057 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Sakana S.A. Cormostan Trading Limited posiada obecnie 1071861 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) sztuk akcji Sakana S.A. co stanowi 15.91% kapitału akcyjnego, oraz 15.91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Struktura akcjonariatu w załączeniu.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
STRUKTURA AKCJONARIATU SAKANA S.A.

Close Menu