Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 roku zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 270.000,00 PLN. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb Spółki, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki prowadzonym przez bank udzielający kredytu oraz weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Spółkę.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu