Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 02.06.2014 roku Spółka zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 145.000,00 zł.
Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.
PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Close Menu