Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 07 listopada 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 01/11/2011 w sprawie wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki SAKANA S.A. za rok obrotowy 2011.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki. Firma 4AUDYT Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu