Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki SAKANA S.A. za rok obrotowy 2013.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki. Firma 4AUDYT Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363.
Podstawa prawna: : § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu