Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za 2016 r.

Zarząd Spółki SAKANA S.A., z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2016 r.
3. Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sakana za 2016 r.
Sprawozdanie z działalności emitenta do skonsolidowanego SF Sakana za 2016 r.
Opinia i raport Biegłego Rewidenta GK 2016

Close Menu