SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ SAKANA S.A. za 2012 rok

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1, punkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA .
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz raport uzupełniający do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A.

Close Menu