Raport bieżący 7/2022 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sakana S.A. za rok 2021 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) w załączeniu przekazuje Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sakana S.A. za rok 2021 wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

GK_Skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2021.pdf

SF GK SAKANA 2021 (1).pdf

Sprawozdanie z badania Grupy Kap. SAKANA S.A. w Warszawie za 2021r.-sig.pdf

Close Menu