RAPORTY EBI

Raport bieżący 11/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2008 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 8/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż działając na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r., na godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SAKANA S.A., które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki, przy ul. Al. Solidarności 61.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 7/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, że Zarząd GPW wyznaczył uchwałą nr 342/2008 na dzień 8 maja 2008 r. pierwszy dzień notowań na rynku NewConnect 6.733.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SAKANA S.A.

Czytaj więcej »
Close Menu