Raport bieżący 19/2008

Nabycie udziałów w spółce TKM Investment Sp. z o.o.

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2008 roku nabył na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów zawartej z Panem Andrzejem Kopeć 100 udziałów w spółce TKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Francuska 6, po cenie 500,00 zł. za jeden udział, za łączną kwotę 50.000,00 zł. Nabyte udziały stanowią 33,33 % kapitału zakładowego spółki TKM Investment Sp. z o.o. oraz tyle samo procent głosów w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Kapitał zakładowy spółki TKM Investment Sp. z o.o. wynosi 150.000,00 zł i dzieli się na 300 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.
Spółka SAKANA S.A. nabyła udziały w spółce TKM Investment Sp. z o.o. ze środków własnych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes
  • Marcin Rylski – Wiceprezes
Close Menu