RAPORTY EBI

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru firmy: Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A.

Czytaj więcej »

Nabycie kolejnych udziałów w spółce zależnej

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 22 września 2014 r. Spółka nabyła 30% udziałów w STM Sp. z o.o., w której Emitent posiadał dotychczas 60% udziałów i 60% głosów na zgromadzeniu wspólników. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną. Nabycie udziałów zostało w całości sfinansowane ze środków własnych Sakana S.A.

Czytaj więcej »
Close Menu