Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za 2014 r.

Zarząd Spółki SAKANA S.A., z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2014 r. oraz opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1, punkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Skonsolidowany raport roczny 2014 rok
Sprawozdanie z działalności 2014 rok
Opinia i raport biegłego rewidenta

Close Menu