RAPORTY EBI

Nabycie kolejnych udziałów w spółce zależnej

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 22 września 2014 r. Spółka nabyła 30% udziałów w STM Sp. z o.o., w której Emitent posiadał dotychczas 60% udziałów i 60% głosów na zgromadzeniu wspólników. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną. Nabycie udziałów zostało w całości sfinansowane ze środków własnych Sakana S.A.

Czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy dotacyjnej

Zarząd SAKANA S.A. informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron z Zarządem Województwa Podlaskiego umowy o dofinansowanie uruchomienia kempingu EKO-FUN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Czytaj więcej »
Close Menu