RAPORTY EBI

Istotna informacja

Zarząd Sakana S.A. informuje o nieprzedłużeniu umowy na najem lokalu w Poznaniu z dniem 31.01.2016 r. SAKANA SA zawarła umowę najmu na inny lokal w Poznaniu, do którego nastąpi przeniesienie działalności restauracyjnej.

Czytaj więcej »

Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 Sprzedaż udziałów w Spółce zależnej – sprostowanie omyłki pisarskiej

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2015 opublikowanego 18.12.2015 r. Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej błędnie wpisano ilość sprzedanych udziałów. Wskazując sprzedaż 4 udziałów w spółce zależnej Opera Catering zamiast 3 (słownie: trzy) udziały. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną.

Czytaj więcej »

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy: Regina Fiałkowska – Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2948, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A.

Czytaj więcej »
Close Menu