RAPORTY EBI

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy: Regina Fiałkowska – Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2948, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A.

Czytaj więcej »

Spłata umowy pożyczki przez spółkę zależną

W nawiązaniu do raportu 23/2014 z dnia 11.09.2014 r. Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2015r. roku podmiot zależny STM Sp. z o.o. spłacił ze środków własnych pożyczkę zawartą z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym z siedzibą w Warszawie.
Sakana S.A. jest właścicielem 45% akcji Spółki STM Sp. z o.o.

Czytaj więcej »
Close Menu