Raport bieżący 9/2022 – Uchwała ZWZA z sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021 – Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.
W dniu 20 czerwca 2022 r. Spółka opublikowała uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2021, i przeznaczeniu go na wypłatę dywidendy.
Zgodnie pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Spółka informuje o naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych wskazanych w § 4 ust. 6 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” („Załącznik”) tj. Emitent powinien niezwłocznie opublikować raport bieżący zawierający szczegółowe informacje na temat dywidendy uchwalonej przez ZWZ, w tym informacje o dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy. Spółka nie opublikowała tego raportu przez błąd ludzki.
Niniejszym Emitent publikuje istotne informacje na temat wypłaty dywidendy za rok 2021 zatwierdzonej uchwałą ZWZA w dniu 20 czerwca 2022 r.:
1. łączna wartość dywidendy 967.960,00 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), z czego
848.171,40 złotych to cały zysk netto za rok obrotowy 2021, a kwota 119.788,60 zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych.

2. wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 0,04 zł. (cztery gorsze) na akcję.

3. dzień dywidendy to 30 czerwca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2022 roku

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Adi Anas – Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwala podział zysku 2021.pdf

Close Menu