Raport bieżący 8/2022 – Zgłoszenie projektu uchwały w sprawie podziału zysku (2021) i wypłaty dywidendy ZWZA w dniu 20.06.2022 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r., Zarząd SAKANA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. od p. Anasa Adi, zgłoszenie projektu uchwały w sprawie podziału zysku Emitenta za rok 2021 rok.
Zgodnie z treścią zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, Emitent na wypłatę dywidendy przeznaczy cały zysk za rok 2021, dywidenda będzie wynosić 0,04 zl. na jedną akcję, a brakujące środki do wypłaty dywidendy – w wysokości 119.788,60 zł. zostaną uzupełnione z kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych.
Pierwotny projekt opublikowany wraz z Ogłoszeniem, zakłada przeznaczenie na wypłatę dywidendy 0,03 zł. na jedną akcję, a pozostałą kwotę 122.201,40 zł. na kapitał zapasowy.
Zgłoszony projekt akcjonariusza nie wprowadza zmian w terminach Dnia Dywidendy (30 czerwca 2022r.) i Dnia Wypłaty Dywidendy (8 lipca 2022r.).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Adi Anas – Prezes Zarządu


Załączniki:

NEW_Proj uchwały WZA w spr podz zysku i wyplaty dywidendy.pdf

Close Menu