Raport bieżący 3/2023 – Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. Spółka podpisała umowę z firmą POL – TAX 2 Sp. z o.o. z. siedzibą w Warszawie (03-982), ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, wpisaną na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 4090, której przedmiotem jest badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za lata obrotowe 2022 oraz 2023.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu