Raport bieżący 20/2023 – Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana S.A. (dalej również „Spółka” lub Emitent”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2023 r. otrzymała upomnienie w sprawie braku wpłaty kary pieniężnej nałożonej na Spółkę Uchwałą Zarządu Giełdy nr 633 z dnia 26 czerwca 2023 r.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 633/2023 w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł. W uchwale wskazano, iż kara została nałożona w związku z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2022, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, co w ocenie Zarządu Giełdy stanowiło poważne naruszenie zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a jednocześnie uniemożliwiało inwestorom dostęp we właściwym czasie do istotnych informacji na temat sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki.
Spółka niezwłocznie dokona wpłaty kary na wskazane przez Giełdę konto bankowe.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu
Close Menu