Raport bieżący 11/2021 – Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 10 w sprawie podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy.
Zysk za rok 2020 w wysokości 934.579,36 zł. został podzielony w następujący sposób:
1) kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy; dywidenda zostanie wypłacona w dniu 22.07.2021 r. (dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku);
2) kwota 834.579,36 złotych (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 13.07.2021 r. (trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku)

Uchwała ZWZ nie określa wartości dywidendy przypadającej na 1 akcję, a wysokość dywidendy nie pozwala określić wartości do wypłaty na 1 akcję do drugiego miejsca po przecinku. Emitent musi zasięgnąć porady prawnej i niezwłocznie opublikuje stosowny raport w tej sprawie.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu