Raport bieżący 18/2020 – Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o rejestracji zmian Statutu i tekstu jednolitego Statutu Emitenta przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 października 2020 r.

Wykaz zmian Statutu:
1. zmiana par. 5 ust. 1 – przedmiot działalności: dodanie „franczyzy” PKD 77.40.Z i zmniejszenie liczby pozycji przedmiotu działalności,
2. zmiana par. 13 ust. 3 – żądanie umieszczania spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia: zwiększenie wymogu uprawnienia do co najmniej 1/20 kapitału zakładowego,
3. dodanie w par. 33 ustępu 6 – dodanie możliwości wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
4. dodanie w par. 33 ustępu 7 – termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy ustala Zarząd Emitenta, o ile nie został ustalony uchwałą WZA.

Wykaz zmian Statutu i tekst jednolity Statutu Emitenta załączone zostają do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Wykaz zmian Statutu Sakana SA .pdf

STATUT tekst jednolity 27.08.2020.pdf

Close Menu