Raport bieżący 18/2019 – Informacja o rejestracji zmian Statutu Sakana S.A. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu nr 5/2019 z 18 kwietnia 2019 r. publikującego uchwały podjęte w tym dniu przez NWZA Sakana S.A., a także do raportów dot. zakończenia subskrypcji i dokonania przydziału akcji serii E oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nr 15/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. i nr 17/2019 z dnia 5 lipca 2019 r., Zarząd Sakana S.A., informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany par. 6 ust. 1 oraz par. 26 ust. 1 Statutu Sakana S.A.
Dotychczasowa treść i aktualna zmienionych postanowień Statutu jest następująca:

1. zmiana par. 6 ust. 1 Statutu Sakana S.A.
Dotychczas obowiązująca treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.019.900,00 zł. (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 20.199.000 (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 6.060.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 673.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
d) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

Aktualna treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.419.900,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 24.199.000 (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 6.060.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 673.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
d) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 6.733.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
e) nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

oraz

2. zmiana par. 26 ust. 1 Statutu Sakana S.A.
Dotychczas obowiązująca treść:
„1. Zarząd składa się z dwóch do czterech osób.”

Aktualna treść:
„1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu
Close Menu