Raport bieżący 12/2021 – Wypłata dywidendy za rok 2020 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu i uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. podaje do publicznej wiadomości informację, iż:

W dniu 30 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sakana S.A. podjęło uchwałę nr 10 w sprawie podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy. W uchwale zadecydowano, że zysk netto za rok 2020 w wysokości 934.579,36 zł. ma zostać podzielony w następujący sposób:
1) kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) została przeznaczona na wypłatę dywidendy;
2) kwota 834.579,36 złotych (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy) została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Określając część zysku przypadającego na dywidendę Spółka przeliczyła dywidendę przypadającą na jedną akcję. Uzyskany wynik wskazuje wartość (wyrażoną w złotych) rozpoczynającą się od trzeciego miejsca po przecinku. Zgodnie z takim przeliczeniem wartość dywidendy przypadającej na jedna akcję wynosić ma (dokładnie) 0,0041324022 zł., co nawet przy zaokrągleniu, nie pozwala na uzyskanie wartości wyrażanej jednym lub dwoma miejscami po przecinku. Zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wyrażanie zobowiązań pieniężnych może nastąpić w złotych polskich, przy czym najmniejszą jednostką pieniężną jest 1 grosz (jedna setna złotego). W wyniku tego, także system rozliczeniowy KDPW dopuszcza jedynie rozliczenia wyrażane setną częścią złotego (zawierając dwa miejsca po przecinku). To wszystko powoduje, że uchwała Nr 10 ZWZA Spółki z 30 czerwca br. o podziale zysku w części dotyczącej zysku do wypłaty dla akcjonariuszy zawiera błąd wynikający ze źle przyjętego sposobu rozliczenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki postanowił dokonać wypłaty części zysku w wysokości odpowiadającej najniższej jednostce rozliczeniowej (1 grosz na 1 akcję) przeznaczając na ten cel część zysku przeznaczonego na dywidendę w kwocie 67.330,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych) i dokonać tej wypłaty w ustalonym uchwałą nr 10 terminie, tj. w dniu 22 lipca 2021 r. W wypłacie dywidendy w ramach tej transzy uczestniczyć będą wszyscy akcjonariusze Spółki, których akcje oznaczone są kodem ISIN PLSAKAN00010.
Wypłata dywidendy (w wysokości 0,01 zł. – 1 grosz na 1 akcję) dla pozostałych akcjonariuszy, których akcje oznaczone są kodem ISIN PLSAKAN00028 (jeden podmiot) zostanie dokonana w terminie późniejszym, po dokonaniu przez walne zgromadzenie reasumpcji uchwały nr 10 z 30 czerwca 2021 r.

Działanie Zarządu podyktowane jest interesem Akcjonariuszy, a w szczególności dążeniem do wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w najkrótszym możliwym terminie zostanie opublikowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zmiana uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2021 r. w zakresie podziału zysku spółki za rok 2020 i wypłaty dywidendy.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu