Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu 03 grudnia 2009 roku podpisana została umowa kredytowa pomiędzy SAKANA S.A. a Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, na kwotę 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) do dnia 02 grudnia 2010 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR 1M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.
Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest zastaw na akcjach Spółki SAKANA S.A. Tomasza Romanika i Marcina Rylskiego.
Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu