Podpisanie umowy dotacyjnej na kwotę 1.993.668,32 zł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 
SAKANA SA (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 maja 2013 roku zawarła z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie uruchomienia kempingu EKO-FUN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej (dalej: Umowa).
Uruchomienie kempingu „EKO-FUN” (Projekt) ma na celu dywersyfikację dotychczasowych usług świadczonych przez firmę SAKANA SA, poprzez wprowadzenie dodatkowych usług z zakresu turystyki. Przedmiotem Projektu jest uruchomienie całorocznego kempingu wysokiej kategoryzacji minimum trzy gwiazdki, który na tle innych podlaskich kempingów wyróżniał się będzie ciekawą ofertą umożliwiającą uprawianie turystyki: krajoznawczej, wypoczynkowej, kwalifikowanej, biznesowej, kulturoznawczej, sportowo-rozrywkowej. Celem Projektu jest m.in.: budowa i przebudowa obiektów turystycznych oraz zakup środków trwałych umożliwiających stworzenie bogatej oferty turystycznej. Oferta kempingu „EKO-FUN” ma stworzyć alternatywę dla obecnie dostępnej bazy wypoczynkowo – rekreacyjnej w województwie podlaskim i podnieść jej jakość. Kemping projektowany jest tak, by mógł uzyskać co najmniej 3 kategoryzację i tym samym stać się jedynym kempingiem o takiej kategoryzacji w województwie podlaskim. Ośrodek dedykowany będzie przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.
Kemping m.in. oferować będzie możliwość skorzystania z unikatowego i autorskiego programu sportowego, który w zrównoważony sposób i pod okiem fachowej kadry wprowadzać będzie dzieci do świata aktywności fizycznej. Kemping poprawi dostępność usług karawaningowych dla klientów krajowych i zagranicznych.
Kemping zostanie zlokalizowany w odległości ok. 250 km od Warszawy, co w zamyśle Spółki tworzyć będzie ciekawą bazę potencjalnych klientów.
Przedmiotem Umowy jest przyznanie dofinansowania dotacyjnego w kwocie nieprzekraczającej 1.993.668,32 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 32/100), stanowiącej nie więcej niż 50,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Całkowita wartość Projektu wynosi 5.023.344,86 PLN (słownie: pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery złote 86/100). Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 3.987.336,67 PLN, (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 67/100).
Dofinansowanie przekazywane będzie Emitentowi w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej i/lub w formie płatności zaliczkowych, przelewem na rachunek bankowy Spółki.
W wypadku gdyby Emitent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Emitent zobowiązany będzie do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.
Zgodnie z zawartą Umową zakończenie rzeczowe realizacji Projektu przewidziano na 15/04/2015 r., zaś zakończenie finansowe realizacji Projektu na 30/04/2015 r.
Zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta wynikających z Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę wartości dofinansowania.
Spółka zobowiązała się do zapewnienia trwałości Projektu w okresie 3 lat od daty zakończenia jego realizacji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu

 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – rpowp.wrotapodlasia.pl

Close Menu