Istotna informacja.

Zarząd Sakana S.A. informuje, że została podpisana przedwstępna warunkowa umowa na zakup nieruchomości przeznaczonej na uruchomienie nowej restauracji sieci Sakana. Wartość transakcji wynosi 990.000,00 (słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.
Zakup nieruchomości zostanie sfinansowany ze środków własnych oraz pozyskanych z kredytu, a ostateczna umowa sprzedaży nastąpi do dnia 30 czerwca 2014 roku. Zgodnie z planami Zarządu przedmiotowy lokal ma być największym lokalem funkcjonującym w ramach sieci Sakana.
Podstawą uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy wiąże się z inwestycjami w aktywa Spółki i stanowi realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji nowej restauracji objęte są tajemnicą handlową i zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu przez Spółkę procesu inwestycyjnego.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect”.
Close Menu