Nabycie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29.07.2013 r. nabył 60 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w STM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Kupione udziały stanowią 60 % w kapitale zakładowym nabywanej Spółki.
Spółka STM jest spółką celową powołaną do realizacji nowego projektu gastronomicznego, będącego w fazie przygotowania. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia Spółka przewiduje najpóźniej do końca I Q 2014r. O przedmiocie działalności Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym w w/w terminie.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu