Incydentalne naruszenie zasady \"Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect\"

Zarząd SAKANA S.A. informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę pkt 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieprzekazania raportu kwartalnego za III Q 2013 r. w terminie wskazanym w harmonogramie na dzień 12 listopada 2013 roku. Spółka opublikuje raport za IV Q 2013 r. w dniu 14 listopada 2013 roku . Nowy termin przekazania raportu został podany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym (raport EBI nr 24/2013 ) naruszając §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Nie było to zamierzone działanie Spółki. Opóźnienie powstało w związku z wydłużonym czasem prac nad wdrożeniem nowego programu finansowo-księgowego w Spółkach zależnych Emitenta, co spowodowało brak możliwości przygotowania skonsolidowanego raportu wg pierwotnie założonego terminu publikacji. Spółka została zmuszona przesunąć termin publikacji o 2 dni.
W celu uniknięcia tego typu zdarzeń na przyszłość, Spółka będzie podejmowała działania mające na celu przygotowywanie raportów okresowych ze stosownym wyprzedzeniem.
Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu