Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Sakana S.A.

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), informuje, że w dniu 04 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od Pana Rafała Zarzyckiego o nabyciu 5000 akcji Spółki Sakana, dających 5,07% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z ww. zawiadomieniem Pan Rafał Zarzycki nabył w dniu 29 maja 2013 roku 5000 akcji po średniej cenie 0,42 zł za akcje. Przed wskazaną transakcją stan posiadania Pana Rafała Zarzyckiego wskazywał 336 560 akcji co stanowiło 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonywania 4,99 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Sakana S.A. Po ww. transakcji Pan Rafał Zarzycki posiada 341 560 akcji Emitenta, które stanowią 5,07% w kapitale zakładowym oraz 5,07% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Sakana S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Prezes Zarządu Tomasz Romanik 2013-06-04
Close Menu