Nabycie kolejnych udziałów w spółce zależnej

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 22 września 2014 r. Spółka nabyła 30% udziałów w STM Sp. z o.o., w której Emitent posiadał dotychczas 60% udziałów i 60% głosów na zgromadzeniu wspólników. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną. Nabycie udziałów zostało w całości sfinansowane ze środków własnych Sakana S.A.
Przewidując rozwój spółki zależnej Sakana S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie do 90% kapitału zakładowego STM Sp. z o.o.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu